ФСПУ звернулася з листом до UIPM

Президенту UIPM Клаусу Шорману

Виконавчому комітету UIPM

Національним федераціям країн – членів UIPM

 

      Ми з великою стурбованістю і тривогою отримали повідомлення про рішення Виконавчого комітету UIPM щодо  виключення  верхової  їзди  з комплексу сучасного п’ятиборства.  Наша  стурбованість  стала  ще більшою  після  участі у веб-конференції UIPM, яка  відбулась  4 листопада  цього року.

       Історія нашого виду спорту почалася ще в 1912 р.,  і наш вид існує в олімпійському русі більше 100 років  попри  прийняті великі зміни. Дивує  той факт, що Виконавчий комітет UIPM прийняв рішення з такого дуже важливого питання без обговорень, консультацій  і без урахування думок  національних  федерацій, що, на наш погляд,  є порушенням статутних документів UIPM.

        Сучасне п’ятиборство без верхової їзди є ліквідацією  дітища    П’єра  де Кубертена – нашого історичного виду спорту.  Це трагедія для тих країн, які створювали  UIPM, вкладаючи величезні людські  і фінансові ресурси в її розвиток і розвиток сучасного п’ятиборства в своїх країнах. І останнє рішення  UIPM – це не інноваційна політика і діяльність, якою ми займаємося останнє десятиліття, а ЛІКВІДАЦІЯ ВИДУ СПОРТУ – СУЧАСНОГО  П’ЯТИБОРСТВА  і, фактично,  створення нового. І збереження сучасного п’ятиборства, виду,  не схожого  на  жодний  вид спорту –  данина традиціям олімпізму! Традиції нашого виду  стосуються  усіх,  хто присвятив йому своє життя, вони нас об’єднують.  Ми повинні докласти  максимум зусиль для збереження  сучасного пентатлону! Лицарі п’яти якостей – давно стало нашим визначенням !

         Федерація сучасного п’ятиборства України, як і федерації багатьох країн, які  є хранителями історії та   її послідовниками,  виступає проти рішення Виконавчого комітету UIPM і категорично проти  виключення верхової  їзди  з комплексу сучасного п’ятиборства,   і пропонує розглянути  це  питання на засіданні Конгресу UIPM. 

 

Від імені Президії Федерації сучасного п’ятиборства України   

 

                                                                                                    Ігор Панин, президент 

 

UIPM President, Dr.h.c.  Klaus  Schormann                                            

UIPM Executive Board

UIPM National Federations

   We have received a decision of the UIPM Executive Committee to exclude

horse riding from the modern pentathlon complex with great concern and

dismay. And our concern increased even more after participating in the UIPM

web conference, which took place on November 4 this year.

   The history of our sport began back in 1912 and our sport  has existed  in

the Olympic movement for over 100 years, despite the big changes that have

been made.

   It is surprising that the UIPM  Executive  Board  took a decision

on  such  a very important issue without discussion, consultation and without

taking  into account  the  views of  the National Federations  which in our opinion  is  a  violation  of  the  UIPM  statutory  documents.

   Modern pentathlon without riding is the elimination of  the  brainchild  of

Pierre de Coubertin, our historic sport. This is a tragedy for those

countries  that created the UIPM, investing huge human and financial

resources in its development  and  the development of  modern  pentathlon in

their  countries. And the  last  decision  of  the UIPM is not innovation policy

and  activities, but the ELIMINATION OF THE KIND OF SPORT – MODERN

PENTATHLON  and the creation of  a new one. And the preservation of modern

pentathlon, a kind unlike any other sport, is a tribute to the traditions

of  Olympism! The traditions of our species concern all of us who have dedicated  our lives to it, they bind and bring us closer together. 

    We must do our best to preserve our Modern Pentathlon! 

    Knights of  the five qualities has long been our definition!

    The Ukrainian Modern Pentathlon Federation, like the Federations  of  many countries, which are the keepers of  history and  its successors, opposes  the decision of  the UIPM Executive Board  and  is categorically against the exclusion of  horse riding from the complex of modern pentathlon and  proposes to consider this issue at a meeting  UIPM  Congress. 

    

     On behalf  of  the  UMPF  Executive  Board,

                                                                                    Igor Panin President